• 10

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení realizuje prieskum trhu na výber poskytovateľa služieb "Dodávka služieb stavebného dozoru pre investičný zámer Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM" postupom zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 117 Zákona.

Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky sa nachádzajú, nižšie.

EDITOVATEĽNÉ PRÍLOHY