• 10

Tepelná energia

Výroba tepla
Teplo je vyrábané na kogeneračných jednotkách KGJ1-6 s tepelným výkonom každej 1,871 MWt (elektrický výkon každej KGJ je 1,995 MWe) a na kotloch K1-3, každý s tepelným výkonom 6,5 MWt. Celkový inštalovaný tepelný výkon ENERGOCENTRA je 30,726 MWt. Palivom je zemný plyn, teplonosným médiom je voda. Obeh vody cez zariadenia produkujúce teplo a jej obeh v rozvodoch tepla je zabezpečený obehovými čerpadlami. Horúca voda je dopravovaná príslušnými vetvami jednotlivým odberateľom. Teplo je využívané v zimnom období na vykurovacie účely a výrobu TÚV. V letnom období je využívané na výrobu výrobu chladu na absorbéroch a na výrobu TÚV. Časť tepla sa celoročne využíva na technologické účely v a.s. CHEMOSVIT FÓLIE.
 
Distribúcia tepla
Teplo pre vykurovacie ako aj technologické účely je dodávané vo forme horúcej vody. Dodávka tepla je nepretržitá po celý rok, odberatelia nie sú obmedzovaní. Teplo je dodávané na 112 odberných miest.
Teplo je na odovzdávacích miestach merané overenými meradlami. Rozvody tepla sú z oceľových rúr rozličnej svetlosti. Horúcovodné rozvody tepla v meste Svit sú uložené v neprielezných a v prielezných betónových kanáloch, časť tvoria predizolované potrubia uložené priamo v zemi. Všetky rozvody v areáli a.s. CHEMOSVIT sú nadzemné. Na rozvodoch sú na príslušných miestach inštalované uzatváracie a odvzdušňovacie armatúry, ktoré umožňujú odstavenie jednotlivých odberateľov od prívodu teplonosného média, resp. odstavenie časti, alebo celej vetvy rozvodu tepla.