• 10

Elektrická energia

Zásobovanie elektrickou energiou je z dvoch nezávislých zdrojov, a to z verejnej 110kV distribučnej elektrickej sústavy a vlastným zdrojom – 6-mi generátormi o celkovom výkone 11,97 MVA.

Spojenie vlastnej a verejnej elektrickej sústavy je zabezpečené prostredníctvom elektrickej stanice (110 kV) v Lopušnej Doline a vstupnej transformovne v areáli a.s. (110/6,3 kV). Rozhranie medzi VSD a.s. a nami sú kotevné izolátory  vedení veľmi vysokého napätia v elektrickej stanici Lopušná dolina. Časť elektrickej energie sa rozvádza napätím 6,3 kV do výrobných jednotiek situovaných blízko vstupnej rozvodne a druhá časť sa transformuje na 22 kV napätie a vo výrobni elektrickej energie sa opäť transformuje na napätie 5,25 kV. Prevádzky vo východnej časti areálu sú napájané napätím 5,25 kV.

Vlastnú výrobu zabezpečuje 6 motor-generátorov na zemný plyn s kombinovanou výrobou tepla a elektriny. Výrobu tepla a elektriny riadi dispečing, ktorý sídli v budove výroby. Dispečer reguluje výkon jednotlivých strojov podľa potreby odberu tepla a tiež pripája jednotlivé generátory do riadenia podporných služieb Slovenskej prenosovej a elektrizačnej sústavy.