• 10

Zemný plyn

Zemný plyn naftový je privádzaný z vysokotlakového diaľkového rozvodu. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. prevádzkuje štyri regulačné stanice plynu (RS č.1-4 – pozri obr.). V regulačných staniciach plynu RS č.1, RS č.2, RS č.3  sa tlak ZPN redukuje z tlaku 2,5 – 4 MPa na tlak 300 kPa) a strednotlakovým rozvodom sa privádza do regulačnej stanice RS č.4 v areáli podniku, z ktorej je vyvedená vetva pre ENERGOCENTRUM. V regulačnej stanici RS č.4 sa jeho tlak redukuje z 300 kPa na 100 kPa a je privádzaný ku k ďalším odberateľom.
 
Rozvody ZPN sú z oceľových rúr rozličnej svetlosti. Stredotlaký prívod ZPN z regulačných staníc plynu (RS č.1 s Qmax = 10000 m3h-1, RS č.2 a RS č.3, každá s Qmax = 5000 m3h-1) do regulačnej stanice RS č.4, Qmax = 3000 m3h-1) má DN300 a dĺžku 700 m. Je uložený v zemi a je vybavený zariadením protikoróznej ochrany. Všetky stredotlaké rozvody v areáli a.s. Chemosvit sú nadzemné s DN40 – DN100. Vetva ZPN pre ENERGOCENTRUM má DN150 / DN200, prípojka pre tankovaciu stanicu ZPN má DN20. Na rozvodoch sú na príslušných miestach inštalované uzatváracie a odvzdušňovacie armatúry, ktoré umožňujú odstavenie jednotlivých odberateľov od prívodu ZPN, resp. odstavenie časti, alebo celej vetvy rozvodu ZPN.
 
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. zabezpečuje rozvod a distribúciu ZPN pre vlastnú spotrebu (ENERGOCENTRUM – výroba el. energie a tepla, tankovanie ZPN pre vlastné motorové vozidlá), zároveň zabezpečuje rozvod a distribúciu ZPN pre CHEMOSVIT FÓLIE a.s., STROJCHEM a.s., TERICHEM a.s. a SVITSTROJ a.s.. Dodávka ZPN pre týchto odberateľov je zabezpečovaná v zmysle podmienok uvedených v zmluvách o dodávke ZPN, uzatvorených medzi CHEMOSVIT ENER-GOCHEM, a.s. a jednotlivými odberateľmi.
 
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.      tarifa Vc do 25mil. Nm3/rok
(vlastná spotreba prevádzkovateľa
distribučnej siete – ENERGOCENTRUM a 
tankovanie ZPN pre motorové vozidlá)
 
CHEMOSVIT FÓLIE a.s.                   tarifa S od 60000 do 400 000 Nm3/rok vrátane
(odbery RNV 100, RNV 32, TNV 20,
RNV 12,5, parný kotol)
 
STROJCHEM a.s.                           tarifa S od 60 000 do 400 000 Nm3/rok vrátane
 
TERICHEM a.s.                              tarifa Va od 400000 do 2mil. Nm3/rok vrátane
 
SVITSTROJ a.s.                             tarifa S od 60 000 do 400 000 Nm3/rok vrátane
 
Sumárne dĺžky plynovodov v závislosti od prev. tlaku ZPN:   VTL  50 m
                                                                                       STL  2 655 m
                                                                                       NTL  0 m