• 10

História

 • 1934 - založenie výrobného závodu a mesta Svit Jánom Antonínom Baťom
 • 1934 - dieselgenerátor 50 kW a parná lokomobila
 • 1934 - kotol K-1 (Tischbein) – 2,5 MW, turbína TG1 - 500 kW
 • 1939 – kotol K-2 – 4,5 MW, turbína TG2 - 2,2 MW
 • 1943 – kotol K-3 - 11 MW
 • 1947 – kotol K-4 - 20 MW, turbína TG3 (TG1) – 4,4 MW
 • 1951 – kotol K-5,6  - 2 x 35 MW
 • 1953 – turbína TG4 (TG2)  – 4,4 MW
 • 1969 – kotol K-7 - 74 MW, turbína TG5 (TG3)  – 9,6 MW
 • 1969 – výmenníková stanica 150 GJ/h
 • 1978 – kotol K-8 - 45 MW, výstavba BOPP fólií
 • 1981 – kotol K-9 - 45 MW, výstavba POP txh
 • 1992 – kotol K-10 – 45 MW
 • 1993 - rekonštrukcia kotla K-9
 • 1995 - rekonštrukcia kotla K-8
 • 1996 – založenie CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
 • 1998 – termická úpravňa vody – 130 t/h
 • 2002 – rekonštrukcia systému vykurovania v meste Svit
 • 2004 – modernizácia TG-2
 • 2006 – lokálne zdroje pary pre CHEMOSVIT FÓLIE a TERICHEM, a.s.
 • 2006 – realizácia vlastného zdroja pitnej vody
 • 2009 – zvyšovanie energetickej efektívnosti – kogenerácia
 • 2010 – kolaudácia Energocentra
 • 2011 – centrálna výroba chladu  - trigenerácia
 • 2012 – inštalácia kogeneračnej jednotky č.6
 • 2013 – generálna oprava rozvodu technologickej vody vo východnej časti podniku

Elektrická energia

Zásobovanie elektrickou energiou je z dvoch nezávislých zdrojov, a to z verejnej 110kV distribučnej elektrickej sústavy a vlastným zdrojom – 6-mi generátormi o celkovom výkone 11,97 MVA.

Spojenie vlastnej a verejnej elektrickej sústavy je zabezpečené prostredníctvom elektrickej stanice (110 kV) v Lopušnej Doline a vstupnej transformovne v areáli a.s. (110/6,3 kV). Rozhranie medzi VSD a.s. a nami sú kotevné izolátory  vedení veľmi vysokého napätia v elektrickej stanici Lopušná dolina. Časť elektrickej energie sa rozvádza napätím 6,3 kV do výrobných jednotiek situovaných blízko vstupnej rozvodne a druhá časť sa transformuje na 22 kV napätie a vo výrobni elektrickej energie sa opäť transformuje na napätie 5,25 kV. Prevádzky vo východnej časti areálu sú napájané napätím 5,25 kV.

Vlastnú výrobu zabezpečuje 6 motor-generátorov na zemný plyn s kombinovanou výrobou tepla a elektriny. Výrobu tepla a elektriny riadi dispečing, ktorý sídli v budove výroby. Dispečer reguluje výkon jednotlivých strojov podľa potreby odberu tepla a tiež pripája jednotlivé generátory do riadenia podporných služieb Slovenskej prenosovej a elektrizačnej sústavy.  

Tepelná energia

Výroba tepla
Teplo je vyrábané na kogeneračných jednotkách KGJ1-6 s tepelným výkonom každej 1,871 MWt (elektrický výkon každej KGJ je 1,995 MWe) a na kotloch K1-3, každý s tepelným výkonom 6,5 MWt. Celkový inštalovaný tepelný výkon ENERGOCENTRA je 30,726 MWt. Palivom je zemný plyn, teplonosným médiom je voda. Obeh vody cez zariadenia produkujúce teplo a jej obeh v rozvodoch tepla je zabezpečený obehovými čerpadlami. Horúca voda je dopravovaná príslušnými vetvami jednotlivým odberateľom. Teplo je využívané v zimnom období na vykurovacie účely a výrobu TÚV. V letnom období je využívané na výrobu výrobu chladu na absorbéroch a na výrobu TÚV. Časť tepla sa celoročne využíva na technologické účely v a.s. CHEMOSVIT FÓLIE.
 
Distribúcia tepla
Teplo pre vykurovacie ako aj technologické účely je dodávané vo forme horúcej vody. Dodávka tepla je nepretržitá po celý rok, odberatelia nie sú obmedzovaní. Teplo je dodávané na 112 odberných miest.
Teplo je na odovzdávacích miestach merané overenými meradlami. Rozvody tepla sú z oceľových rúr rozličnej svetlosti. Horúcovodné rozvody tepla v meste Svit sú uložené v neprielezných a v prielezných betónových kanáloch, časť tvoria predizolované potrubia uložené priamo v zemi. Všetky rozvody v areáli a.s. CHEMOSVIT sú nadzemné. Na rozvodoch sú na príslušných miestach inštalované uzatváracie a odvzdušňovacie armatúry, ktoré umožňujú odstavenie jednotlivých odberateľov od prívodu teplonosného média, resp. odstavenie časti, alebo celej vetvy rozvodu tepla.

Zemný plyn

Zemný plyn naftový je privádzaný z vysokotlakového diaľkového rozvodu. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. prevádzkuje štyri regulačné stanice plynu (RS č.1-4 – pozri obr.). V regulačných staniciach plynu RS č.1, RS č.2, RS č.3  sa tlak ZPN redukuje z tlaku 2,5 – 4 MPa na tlak 300 kPa) a strednotlakovým rozvodom sa privádza do regulačnej stanice RS č.4 v areáli podniku, z ktorej je vyvedená vetva pre ENERGOCENTRUM. V regulačnej stanici RS č.4 sa jeho tlak redukuje z 300 kPa na 100 kPa a je privádzaný ku k ďalším odberateľom.
 
Rozvody ZPN sú z oceľových rúr rozličnej svetlosti. Stredotlaký prívod ZPN z regulačných staníc plynu (RS č.1 s Qmax = 10000 m3h-1, RS č.2 a RS č.3, každá s Qmax = 5000 m3h-1) do regulačnej stanice RS č.4, Qmax = 3000 m3h-1) má DN300 a dĺžku 700 m. Je uložený v zemi a je vybavený zariadením protikoróznej ochrany. Všetky stredotlaké rozvody v areáli a.s. Chemosvit sú nadzemné s DN40 – DN100. Vetva ZPN pre ENERGOCENTRUM má DN150 / DN200, prípojka pre tankovaciu stanicu ZPN má DN20. Na rozvodoch sú na príslušných miestach inštalované uzatváracie a odvzdušňovacie armatúry, ktoré umožňujú odstavenie jednotlivých odberateľov od prívodu ZPN, resp. odstavenie časti, alebo celej vetvy rozvodu ZPN.
 
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. zabezpečuje rozvod a distribúciu ZPN pre vlastnú spotrebu (ENERGOCENTRUM – výroba el. energie a tepla, tankovanie ZPN pre vlastné motorové vozidlá), zároveň zabezpečuje rozvod a distribúciu ZPN pre CHEMOSVIT FÓLIE a.s., STROJCHEM a.s., TERICHEM a.s. a SVITSTROJ a.s.. Dodávka ZPN pre týchto odberateľov je zabezpečovaná v zmysle podmienok uvedených v zmluvách o dodávke ZPN, uzatvorených medzi CHEMOSVIT ENER-GOCHEM, a.s. a jednotlivými odberateľmi.
 
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.      tarifa Vc do 25mil. Nm3/rok
(vlastná spotreba prevádzkovateľa
distribučnej siete – ENERGOCENTRUM a 
tankovanie ZPN pre motorové vozidlá)
 
CHEMOSVIT FÓLIE a.s.                   tarifa S od 60000 do 400 000 Nm3/rok vrátane
(odbery RNV 100, RNV 32, TNV 20,
RNV 12,5, parný kotol)
 
STROJCHEM a.s.                           tarifa S od 60 000 do 400 000 Nm3/rok vrátane
 
TERICHEM a.s.                              tarifa Va od 400000 do 2mil. Nm3/rok vrátane
 
SVITSTROJ a.s.                             tarifa S od 60 000 do 400 000 Nm3/rok vrátane
 
Sumárne dĺžky plynovodov v závislosti od prev. tlaku ZPN:   VTL  50 m
                                                                                       STL  2 655 m
                                                                                       NTL  0 m

Voda

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. zabezpečuje v priemyselnom areáli Chemosvit pre našich klientov dodávky pitnej a technologickej vody vlastnými zariadeniami. V rámci našej podnikateľskej činnosti prevádzkujeme neverejné vodovody.
 
Pitná voda v priemyselnom parku pochádza z dvoch nezávislých zdrojov, t.j. z vlastnej studne a z verejného vodovodu Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Vlastná studňa je situovaná v rezervácii „BABA“, surová voda je privedená do úpravne vody, po úprave je ďalej distribuovaná do celého areálu podniku. Pravidelnými analýzami pitnej vody vykonávame kontrolu z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického, ale aj z hľadiska zdravotnej bezpečnosti. Vlastná pitná voda je porovnateľná z hľadiska chemického zloženia s viacerými známymi značkami stolových pramenitých vôd. Administratívna  budova, je zásobovaná pitnou vodou  z PVPS.
 
Technologická voda  je upravená riečna voda, ktorá sa ďalej používa v technologických procesoch. Riečna voda z rieky Poprad je odvedená cez prívodný kanál do usadzovacích nádrží, v ktorých sa hrubé častice z vody usadzujú. Následne sa voda čerpá čerpadlom do pieskových filtrov (3 x 60 m3/h), v ktorých sa z vody odstraňujú jemné častice. Z pieskových filtrov sa filtrovaná voda rozvádza potrubím k jednotlivým zákazníkom podľa ich potrieb a požiadaviek.