• 10

História

 • 1934 - založenie výrobného závodu a mesta Svit Jánom Antonínom Baťom
 • 1934 - dieselgenerátor 50 kW a parná lokomobila
 • 1934 - kotol K-1 (Tischbein) – 2,5 MW, turbína TG1 - 500 kW
 • 1939 – kotol K-2 – 4,5 MW, turbína TG2 - 2,2 MW
 • 1943 – kotol K-3 - 11 MW
 • 1947 – kotol K-4 - 20 MW, turbína TG3 (TG1) – 4,4 MW
 • 1951 – kotol K-5,6 - 2 x 35 MW
 • 1953 – turbína TG4 (TG2) – 4,4 MW
 • 1969 – kotol K-7 - 74 MW, turbína TG5 (TG3) – 9,6 MW
 • 1969 – výmenníková stanica 150 GJ/h
 • 1978 – kotol K-8 - 45 MW, výstavba BOPP fólií
 • 1981 – kotol K-9 - 45 MW, výstavba POP txh
 • 1992 – kotol K-10 – 45 MW
 • 1993 - rekonštrukcia kotla K-9
 • 1995 - rekonštrukcia kotla K-8
 • 1996 – založenie CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
 • 1998 – termická úpravňa vody – 130 t/h
 • 2002 – rekonštrukcia systému vykurovania v meste Svit
 • 2004 – modernizácia TG-2
 • 2006 – lokálne zdroje pary pre CHEMOSVIT FÓLIE a TERICHEM, a.s.
 • 2006 – realizácia vlastného zdroja pitnej vody
 • 2009 – zvyšovanie energetickej efektívnosti – kogenerácia
 • 2010 – kolaudácia Energocentra
 • 2011 – centrálna výroba chladu - trigenerácia
 • 2012 – inštalácia kogeneračnej jednotky č.6
 • 2013 – generálna oprava rozvodu technologickej vody vo východnej časti podniku
 • 2014 – 2016 – asanácia objektov 31, 32
 • 2014 – oprava ventilátorovej chladiacej veže
 • 2014 – rekonštrukcia rozvodov horúcej vody v meste Svit
 • 2014 – začiatok výstavby Administratívno – prevádzkového objektu APO
 • 2015 – kolaudácia Administratívno – prevádzkového objektu APO
 • 2016 – generálna oprava rozvodu technologickej vody v západnej časti podniku
 • 2017 – projekčné práce – Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM
 • 2019 – generálna oprava 2 kogeneračných jednotiek
 • 2020 – začiatok rekonštrukcie rozvodov a výmenníkových staníc horúcej vody v meste Svit a priemyselných areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM
 • 2020 – generálna oprava 4 kogeneračných jednotiek

Elektrická energia

Zásobovanie elektrickou energiou je z dvoch nezávislých zdrojov, a to z verejnej 110kV distribučnej elektrickej sústavy a vlastným zdrojom – 6-mi generátormi o celkovom výkone 11,97 MVA.

Spojenie vlastnej a verejnej elektrickej sústavy je zabezpečené prostredníctvom elektrickej stanice (110 kV) v Lopušnej Doline a vstupnej transformovne v areáli a.s. (110/6,3 kV). Rozhranie medzi VSD a.s. a nami sú kotevné izolátory  vedení veľmi vysokého napätia v elektrickej stanici Lopušná dolina. Časť elektrickej energie sa rozvádza napätím 6,3 kV do výrobných jednotiek situovaných blízko vstupnej rozvodne a druhá časť sa transformuje na 22 kV napätie a vo výrobni elektrickej energie sa opäť transformuje na napätie 5,25 kV. Prevádzky vo východnej časti areálu sú napájané napätím 5,25 kV.

Vlastnú výrobu zabezpečuje 6 motor-generátorov na zemný plyn s kombinovanou výrobou tepla a elektriny. Výrobu tepla a elektriny riadi dispečing, ktorý sídli v budove výroby. Dispečer reguluje výkon jednotlivých strojov podľa potreby odberu tepla a tiež pripája jednotlivé generátory do riadenia podporných služieb Slovenskej prenosovej a elektrizačnej sústavy.  

Tepelná energia

Výroba tepla
Teplo je vyrábané na kogeneračných jednotkách KGJ1-6 s tepelným výkonom každej 1,871 MWt (elektrický výkon každej KGJ je 1,995 MWe) a na kotloch K1-3, každý s tepelným výkonom 6,5 MWt. Celkový inštalovaný tepelný výkon ENERGOCENTRA je 30,726 MWt. Palivom je zemný plyn, teplonosným médiom je voda. Obeh vody cez zariadenia produkujúce teplo a jej obeh v rozvodoch tepla je zabezpečený obehovými čerpadlami. Horúca voda je dopravovaná príslušnými vetvami jednotlivým odberateľom. Teplo je využívané v zimnom období na vykurovacie účely a výrobu TÚV. V letnom období je využívané na výrobu výrobu chladu na absorbéroch a na výrobu TÚV. Časť tepla sa celoročne využíva na technologické účely v a.s. CHEMOSVIT FÓLIE.
 
Distribúcia tepla
Teplo pre vykurovacie ako aj technologické účely je dodávané vo forme horúcej vody. Dodávka tepla je nepretržitá po celý rok, odberatelia nie sú obmedzovaní. Teplo je dodávané na 112 odberných miest.
Teplo je na odovzdávacích miestach merané overenými meradlami. Rozvody tepla sú z oceľových rúr rozličnej svetlosti. Horúcovodné rozvody tepla v meste Svit sú uložené v neprielezných a v prielezných betónových kanáloch, časť tvoria predizolované potrubia uložené priamo v zemi. Všetky rozvody v areáli a.s. CHEMOSVIT sú nadzemné. Na rozvodoch sú na príslušných miestach inštalované uzatváracie a odvzdušňovacie armatúry, ktoré umožňujú odstavenie jednotlivých odberateľov od prívodu teplonosného média, resp. odstavenie časti, alebo celej vetvy rozvodu tepla.