• 10

Odpadové vody

Odvádzanie odpadových vôd našich zákazníkov zabezpečujeme splaškovou, priemyselnou a dažďovou kanalizáciou, ktoré prevádzkujeme spolu s ČOV – čistiarňou odpadových vôd.  Splaškové odpadové vody sú odvádzane do verejnej kanalizácie PVPS a. s.  Dažďové odpadové vody zo západnej časti podniku sú odvedené do rieky Mlynica, z východnej časti podniku sú privedené pomocou priemyselnej kanalizácie na našu ČOV.
 
Všetky priemyselné odpadové vody sú odvodené na vlastnú ČOV. Vyčistené odpadové vody sú odvedené do rieky Poprad, podľa rozhodnutia OÚ ŽP v Poprade sú stanovené limity na prípustné znečistenie vypúšťaných odpadových vôd, ktoré dodržiavame pomocou preventívnych a operatívnych opatrení.